„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Amerykańskie dokumenty w przetargu

W dniu 19 maja 2016 r. w imieniu naszego Klienta wnieśliśmy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego dotyczącej poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegającej na zaniechaniu wykluczenia z postępowania jednego z oferentów. Główną oś sporu stanowił wyciąg z komputerowej bazy danych „System for Award Management (SAM)” złożony przez wykonawcę na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia dla podmiotu zagranicznego (udostępniającego potencjał wiedzy i doświadczenia) mającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych. Odwołujący stał na stanowisku, iż przedmiotowy dokument nie stanowi dokumentu w rozumieniu § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231). Pogląd ten został potwierdzony przez Zamawiającego, który pismem z dnia 25 maja 2016 r. uwzględnił w całości przedmiotowe odwołanie.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze, sygn. akt 845/16.