„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Badanie oferty po jej wyborze

Temat „ponownego” badania oferty czyli badanie oferty po jej wyborze, którą zamawiający wybrał wzbudza do dziś wiele kontrowersji zarówno wśród wykonawców, jak i samych zamawiających. Duża część uczestników postępowań stoi na stanowisku, że badanie oferty możliwe jest do momentu dokonania przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, a podejmowanie czynności w stosunku do oferty wybranej po formalnym jej wyborze nie znajduje umocowania w przepisach ustawy Pzp.

W wyroku z dnia 26 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż skoro okoliczności podważające zgodność oświadczenia wykonawcy sformułowanego w ofercie stały się znane zamawiającemu dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej, to zamawiający nie mógł pominąć ich milczeniem. „Nadrzędnym celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wskazanie wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania umowy, a nie sama procedura prowadząca do ustalenia wyniku postępowania. Z założenia przepisy procedury mają na celu zapewnienie przejrzystości czynności zamawiającego jak i ich oceny pod kątem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawcy. W sytuacji, gdy okoliczności dotyczące oferty wybranej ujawnione zostają już po wyborze, ale nadal przed zawarciem umowy, po stronie zamawiającego spoczywa obowiązek, co najmniej jej zweryfikowania, a w przypadku potwierdzenia potrzeby przeprowadzenia czynności, jakie w normalnych warunkach poprzedzałyby wybór tej oferty, również podjęcie stosownych kroków. Tylko wówczas możliwym staje się urzeczywistnienie celów Ustawy, jak również ochrona zamawiającego przed negatywnymi konsekwencjami decyzji, które podjął działając w innych warunkach” (KIO 2331/18).

Wyrokiem tym KIO potwierdziła słuszność podjętych przez Klienta Kancelarii decyzji.