„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Dokumentacja projektowa w robotach budowlanych. Zakres i forma oraz inne wymogi techniczne i formalnoprawne

Dokumentacja projektowa, obok specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, służy opisowi przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Dokumenty te stanowią odębne opracowania, sporządzane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający. Ustalenia te nie mogą być dokonywane swobodnie. Zamawiający musi wziąć pod uwagę: tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzajàcego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikające z przepisów Prawa budowalnego.

W kwietniowym Dodatku „Nowe prawo zamówień publicznych krok po kroku” do miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca mec. Marzena Jaworska szczegółowo analizuje kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zachęcamy do lektury!