„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych.

Nadchodzą zmiany dotyczące składania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191) wprowadza możliwość składanie faktur elektronicznych w ramach umów zawartych w przetargach. W ustawie określono zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Więcej na ten temat w artykule adw. Julii Jarnickiej dostępnym w SIP Legalis:

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nzuxk4zogi3damrrgqztgoi