„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS

W związku z elektronizacją zamówień publicznych w ostatnim czasie pojawia się wiele pytań i sprzecznych interpretacji przepisów. Okazuje się, że również forma złożenia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek możne prowadzić do sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Klient Kancelarii złożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponieważ wartości postępowania ne przekraczała progów unijnych, było ono prowadzone w wersji papierowej. Zaświadczenie zostało wygenerowane z systemu ZUS i wydrukowane, a następnie wydruk, po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem został przedstawiony Zamawiającemu. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia tego dokumentu na nośniku danych, twierdząc, że nie można skutecznie posługiwać się wydrukiem. Wykonawca, pomimo odmiennego stanowiska, co do formy dokumentu, złożył elektroniczne zaświadczenie z ZUS na płycie CD. Zamawiający wykluczył wykonawcę, twierdząc, że nagrane na płytę elektroniczne zaświadczenie nie zawiera plików umożliwiających weryfikację podpisu elektronicznego osoby, która je wystawiła.

W przedmiotowym stanie faktycznym KIO w wyroku z 2 stycznia 2019 r. (sygn. akt. KIO 2578/18) podzieliła stanowisko odwołującego się Wykonawcy stwierdzając, że potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk elektronicznego zaświadczenia z ZUS opatrzonego kwalifikowanym certyfikatem jest prawidłową formą dokumentu. Izba powołała w uzasadnieniu art. 76 § 1 kpa co do definicji dokumentu urzędowego konstatując, że dokument elektroniczny jest dokumentem urzędowym.  Ponadto powołane wskazywany w odwołaniu przepis art. 50 ust. 4a i 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do możliwości skorzystania z wydruku zaświadczenia. Potwierdzono tym samym, że zaświadczenie z ZUS złożone w postępowaniu jako wydruk oryginalnego dokumentu elektronicznego potwierdzało brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadziły r.pr. Agnieszka Matusiak i adw. Julia Jarnicka