„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Klient Kancelarii zrealizuje istotne zamówienie na dostawę oprogramowania

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 12 września 2016 r. potwierdziła prawidłowość wyboru oferty Klienta Kancelarii przez Zamawiającego w postępowaniu na dostawę oprogramowania.

Spór koncentrował się wokół rażąco niskiej ceny, niezgodności treści oferty ze specyfikacją i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przedmiotem rozpoznania była m.in. kwestia ciężaru dowodu i prawidłowości formułowania zarzutów. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko pełnomocników z Kancelarii JMGJ i oddaliła wszystkie zarzuty kwestionujące prawidłowość wyboru oferty Klienta Kancelarii.

Doradztwem w niniejszym postępowaniu i reprezentacją przed KIO zajmowały się mec. Marzena Jaworska i mec. Agnieszka Matusiak.