„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Zamawiający powinien wyjaśnić wątpliwości z wystawcą referencji

Zamawiający niesłusznie wykluczył z postępowania Klienta Kancelarii, którego referencje, składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, były kwestionowane przez Zamawiającego.

W dniu 28 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, dzięki czemu będzie on mógł uzyskać zamówienie na dostawę sprzętu medycznego wraz z robotami montażowymi o wartości kilku milionów złotych. KIO uwzględniła zarzuty zawarte w odwołaniu, nakazując zamawiającemu m.in. unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej oraz unieważnić wykluczenie Klienta Kancelarii z postępowania, a przy ponownej ocenie ofert, uwzględnić jego ofertę.

KIO uznała, że w okolicznościach faktycznych występujących w tej sprawie ewentualne wątpliwości w tym zakresie zamawiający powinien był wyjaśnić z wystawcą referencji. W niniejszej sprawie KIO zwróciła również uwagę na konieczność poprawienia oferty, jeżeli z niej oraz dotychczas złożonych wyjaśnień zamawiający mógł ustalić jej właściwą treść. Ponadto Izba oddaliła zarzuty innych odwołujących, dotyczące nieuzupełnienia przez Klienta Kancelarii konkretnych dokumentów, podczas gdy postanowienia SIWZ wskazywały na otwarty katalog dokumentów potwierdzających sporną okoliczność.

W postępowaniu odwoławczym zwycięskiego wykonawcę reprezentowały mec. Marzena Jaworska, i mec. Agnieszka Matusiak oraz Mateusz Kordowina – aplikant adwokacki.