„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Klient reprezentowany przed KIO przez Kancelarię wykona zamówienie na budowę obwodnicy

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 5 października 2016 r. oddaliła odwołanie wniesione przez wykonawcę konkurującego z Klientem Kancelarii JMGJ o realizację zamówienia  na budowę jednej z obwodnic.

W odwołaniu zarzucono Zamawiającemu zaniechanie odtajnienia wyjaśnień prowadzonych w sprawie rażąco niskiej ceny, dokonanie wyboru oferty Klienta Kancelarii, pomimo że – zdaniem Odwołującego – zawierała ona rażąco niską ceną, jej treść nie odpowiadała wymaganiom siwz, a jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła wszystkie zarzuty mające wpływ na wynik postępowania.  Zwróciła uwagę na szczególne zasady związane z rozkładem ciężaru dowodowego w przypadku stawiania zarzutu rażąco niskiej ceny.

W postępowaniu odwoławczym zwycięskiego Wykonawcę reprezentowały mec. Marzena Jaworska i mec. Agnieszka Matusiak.