„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych autorstwa Wspólników JMGJ

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych i choć nowelizacja ustawy uchwalona została dopiero 27 listopada 2020 r. a opublikowana 17 grudnia 2020 r., to modyfikacja systemu zamówień publicznych stała się faktem. Z przyjemnością informujemy, że w  Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do nowej ustawy.

Jest to unikalna na rynku, najbardziej aktualna (uwzględniająca obszerną ww. nowelizację) oraz kompleksowa publikacja dotycząca nowych przepisów. W  drugiej połowie stycznia 2021 r. ukazał się komentarz w wersji „papierowej” (link do księgarni: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19592-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-marzena-jaworska).

Pomimo że nowe Prawo zamówień publicznych oparte jest na tych samych dyrektywach unijnych co poprzednia ustawa, zawiera szereg dość rewolucyjnych rozwiązań, łamiących dotychczasowe przyzwyczajenia i schematy działania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Dlatego też podstawowym celem Autorek było możliwie czytelne wyjaśnienie nowych regulacji, na których obecnie oparty jest system udzielania zamówień publicznych. Poprzednie regulacje powołano jedynie w celu ułatwienia zrozumienia nowych, unikając przy tym rozważań mających znaczenie historyczne. W kluczowych kwestiach powołane zostały poglądy doktryny, a także orzecznictwo krajowe i unijne dominujące na gruncie poprzednich regulacji, które pozostały aktualne. W kwestiach niejasnych czy spornych nie unikano prezentowania autorskich interpretacji, wniosków de lege ferenda, a także formułowania praktycznych zaleceń.

Komentarz spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród praktyków prawa zamówień publicznych (link do informacji na temat recenzji komentarza Doskonałe recenzje i opinie praktyków nt. Komentarza do Prawa zamówień publicznych pod red. Marzeny Jaworskiej | C.H.Beck).

Autorki komentarza – wspólnicy JMGJ Kancelaria Prawna Sp. J.,  na co dzień zajmują się wyspecjalizowanym doradztwem z zakresu prawa zamówień  publicznych na rzecz wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych, łącząc doświadczenia wielu branż i w konsekwencji mając możliwość wieloaspektowego spojrzenia na ten sam problem. Komentarz ten jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu dotychczasowej ustawy Prawo zamówień  publicznych a także wnikliwej analizy procesu legislacyjnego leżącego u podstaw nowej ustawy.

Autorki mają nadzieję, że komentarz ten będzie źródłem cennych informacji zarówno dla osób zainteresowanych poznaniem zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz praktyków poszukujących odpowiedzi na pytania pojawiające się na tle stosowania komentowanych przepisów.

Stan prawny ustalony został na dzień 1 stycznia 2021 r.  Komentarz będzie kwartalnie aktualizowany.

Zobacz także: Nowa rzeczywistość zamówień publicznych

Autorki

Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak

Prawo zamówień publicznych. Komentarz