„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa Wspólników JMGJ

Z przyjemnością informujemy, że w Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniający m.in. największą nowelizację od czasów wejścia jej w życie, związaną z obowiązkiem wdrożenia do przepisów krajowych uregulowań zawartych w nowych dyrektywach unijnych 2014/24/UE i 2014/25/UE. Wobec liczby zmian, w tym często wprowadzanych niekonsekwentnie, niespójnych, sformułowanych nieprzystającym do ustawodawstwa krajowego językiem unijnym – pomimo zapowiadanego uproszczenia regulacji i pokazania ludzkiego oblicza procesu udzielania zamówień publicznych – obecne przepisy stały się dosyć niejasne i trudne w interpretacji, szczególnie dla osób niemających wcześniejszych doświadczeń w ich stosowaniu. Dlatego też podstawowym celem komentarza stało się możliwie czytelne wyjaśnienie nierzadko skomplikowanych regulacji, na których obecnie oparty jest system udzielania zamówień publicznych.

Interpretacji poszczególnych przepisów ustawy dokonano przy uwzględnieniu jej aktualnego brzmienia, a także – będącego konsekwencją zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego – obowiązku prowadzenia wykładni prounijnej. W kluczowych kwestiach powołane zostały poglądy dotychczas dominujące w orzecznictwie (w tym także TSUE) oraz doktrynie, z jednoczesnym przedstawieniem koniecznych zmian kierunków interpretacji, spowodowanych nowymi dyrektywami. W kwestiach spornych nie unikano prezentowania autorskich interpretacji, wniosków de lege ferenda, a także formułowania praktycznych zaleceń.

Autorki komentarza – wspólnicy JMGJ Kancelaria Prawna Sp. J.,  na co dzień zajmują się wyspecjalizowanym doradztwem z zakresu prawa zamówień  publicznych na rzecz wszystkich uczestników procesu udzielania zamówień publicznych, łącząc doświadczenia wielu branż i w konsekwencji mając możliwość wieloaspektowego spojrzenia na ten sam problem. Komentarz ten jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu ustawy Prawo zamówień  publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawcówna wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także późniejszej kontroli prawidłowości jego przeprowadzenia.

Autorki mają nadzieję, że komentarz ten będzie źródłem cennych informacji zarówno dla osób zainteresowanych poznaniem zasad funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz praktyków poszukujących odpowiedzi na pytania pojawiające się na tle stosowania komentowanych przepisów.

Stan prawny ustalony został na dzień 15 lutego 2017 r.  Komentarz będzie kwartalnie aktualizowany.

Autorki

Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak