„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Najnowszy komentarz do Prawa zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018) to najnowsza publikacja wspólników JMGJ Kancelaria Prawna. Jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu ustawy Prawo zamówień  publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawców – na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także późniejszej kontroli prawidłowości jego przeprowadzenia.

Publikacja stanowi zaktualizowane wydanie Komentarza obecnego w SIP Legalis od lutego 2017 r., czyli jednego z pierwszych kompleksowych opracowań Prawa zamówień publicznych obecnych na rynku po nowelizacji z 2016 r. Komentarz został znacznie poszerzony i zaktualizowany, uwzględnia  najnowszą linię orzeczniczą KIO i SO, a także TSUE. Obszernie omawia kwestie dotyczące zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, zawierania umów ramowych, zamówień sektorowych, organów właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz środków ochrony prawnej. W kwestiach wywołujących spory w doktrynie nie unikano prezentowania autorskich interpretacji, wniosków de lege ferenda, a także formułowania praktycznych, optymalnych zaleceń.

Komentarz uwzględnia istotne zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzone przepisami ustawy z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), której celem jest uproszczenie i uelastycznienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom, a także ustawy z 29.9.2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2018), która m.in. zwiększyła próg procentowy w zakresie możliwych do udzielenia zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki z 25% do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy.

W publikacji uwzględniono również planowane zmiany Prawa zamówień publicznych, zawarte w projekcie ustawy o dokumentach publicznych (Druk sejm. Nr 2153), dotyczące m.in. modyfikacji w zakresie katalogu dokumentów, do wytwarzania których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych, a także w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, w którym m.in. określono obowiązek zamieszczania ogłoszeń na stronie BIP przez zamawiającego, wprowadzono nową przesłankę wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz dodatkowe przesłanki rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

Termin wydania – 30 marca 2018 r.

Do kupienia w księgarni C.H. Beck.  (kliknij tutaj)