„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Korygowanie błędów w ofertach na tle orzecznictwa KIO

Treść oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co do zasady, pozostaje niezmienna, z pewnymi wyjątkami wynikającym z Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził pewne rozwiązania, dzięki którym drobne błędy, pomyłki lub niejasności w treści oferty mogą być poprawiane lub wyjaśniane.

W każdym przypadku granicą dopuszczalnych poprawek oraz wyjaśnień treści oferty jest brak możliwości jej zmiany. Na etapie badania ofert treść oferty nie może zostać zmieniona w celu doprowadzenia jej do zgodności z oczekiwaniami zamawiającego.

W lutowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, radca prawny Agnieszka Matusiak omawia wyjaśnianie treści ofert i poprawianie błędów w ofertach w oparciu o najnowsze orzecznictwo KIO.

Zachęcamy do lektury.