„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Naruszenie ogólnych zasad prowadzenia postępowania nie może stanowić samodzielnego zarzutu odwołania

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2017 r. (KIO 2340/17) KIO oddaliła odwołanie, w którym kwestionowano postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Klienta Kancelarii. Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu z uwagi na treść art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten określa, że odwołanie może wnieść wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

Wyżej wymienione przesłanki winny zachodzić łącznie, a ciężar ich wykazania spoczywa zawsze na podmiocie korzystającym ze środka ochrony prawnej. Izba uznała, że odwołujący – opierając odwołanie na zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – nie wykazał spełnienia wszystkich przesłanek materialnoprawnych warunkujących rozpoznanie odwołania. W przepisie tym określone są bowiem ogólne zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które ulegają konkretyzacji na gruncie dalszych przepisów ustawy Pzp, odnoszących się do określonych uprawnień i obowiązków zamawiającego. Podnoszenie w odwołaniu zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp powinno więc iść w parze z zarzutem naruszenia konkretnego przepisu, określającego obowiązki zamawiającego, którym uchybił. W takim przypadku konieczne jest konstruowanie zarzutów poprzez wskazanie naruszonej zasady i konkretnego przepisu.

W postępowaniu odwoławczym Klienta Kancelarii reprezentowała r. pr. Marzena Jaworska i r. pr. Agnieszka Matusiak.