„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz autorstwa wspólniczek JMGJ Kancelaria prawna.

Wspólniczki JMGJ Kancelaria prawna przygotowały kolejną publikację z zakresu zamówień publicznych – Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz. Jest to pierwsze na rynku kompleksowe omówienie 18 aktów wykonawczych dotyczących szczegółowych rozwiązań z zakresu obecnie obowiązującego Prawa zamówień publicznych, autorstwa Marzeny Jaworskiej (red.), Doroty Grześkowiak-Stojek, Julii Jarnickiej i Agnieszki Matusiak.

czytaj więcej...

Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych autorstwa Wspólników JMGJ

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych i choć nowelizacja ustawy uchwalona została dopiero 27 listopada 2020 r. a opublikowana 17 grudnia 2020 r., to modyfikacja systemu zamówień publicznych stała się faktem. Z przyjemnością informujemy, że w  Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do nowej ustawy.

czytaj więcej...

Wykonawca, którego oferta została prawomocnie odrzucona, traci prawo do wniesienia odwołania

Prawo do wniesienia odwołania jest ściśle powiązane z bieżącą sytuacją w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Skuteczne korzystanie ze środków ochrony prawnej uzależnione jest od wykazania interesu w uzyskaniu zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody. Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony zostanie odrzucone bez merytorycznego rozpoznania.

czytaj więcej...

Dowodzenie realności ceny

Rażąco niska cena to cena nierealna, oderwana od realiów rynkowych, która nie pokrywa kosztów realizacji zamówienia, a zatem nie pozwala wykonawcy na jego należyte wykonanie bez poniesienia straty. Definicja krótka, orzecznictwo KIO bogate, a nadal zagadnienie rażąco niskiej ceny spędza sen z powiek nie tylko zamawiającym, ale i wykonawcom. W artykule pn. Dowodzenie realności ceny opublikowanym w miesięczniku Zamówienia Publiczne. Doradca (nr 03/2023) autorstwa mec. Agnieszki Matusiak został poruszony problem składania wyjaśnień przez wykonawców, z uwzględnieniem ustawowego obowiązku wykazania, że oferta nie zawiera rażącej ceny lub kosztu.

czytaj więcej...

Unieważnienie postępowania z powodu jego wady

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi wyjątek od zasady jego prowadzenia w celu zawarcia umowy. Zatem przesłanki warunkujące unieważnienie postępowania powinny być interpretowane wąsko. Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeśli obarczone jest wadą (art. 255 pkt 6 PZP). Nie każda jednak wada postępowania stanowi podstawę jego unieważnienia. Wada ta musi mieć charakter nieusuwalny. Oznacza to, że nie można jej skorygować unieważniając wadliwie dokonaną czynność zamawiającego lub dokonując czynności prawidłowej. Dodatkowym warunkiem jest, by wada uniemożliwiała zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

czytaj więcej...

10 i więcej korzyści ze skierowania sporu w zamówieniach publicznych na drogę mediacji

Skierowanie sporu, zaistniałego na tle wykonania zamówienia publicznego na drogę sądową, to już naprawdę ostateczność. Nawet wtedy, gdy wydaje się to niecelowe, gdy pomimo negocjacji i wymiany bogatej korespondencji strony nie doszły do porozumienia. Jeśli dotychczasowe samodzielne działania nie przyniosły skutku, to nie oznacza, że już na pewno nie uda się wypracować kompromisu. Najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z dodatkowej możliwości w postaci mediacji prowadzonej z zachowaniem zasady poufności przez niezależnego i obiektywnego mediatora.

czytaj więcej...

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – zmiany obowiązujące od 10 listopada 2022 r.

Waloryzacja wynagrodzenia stanowi odpowiedź na wyzwania rynku zamówień publicznych wywołane galopującą inflacją. W umowach długoterminowych waloryzacja wynagrodzenia umożliwia bieżącą i adekwatną korektę warunków finansowych umowy. Stanowi zatem instrument korzystny dla obu stron umowy. Wykonawców chroni przez przed ryzykiem poniesienia starty w związku ze zmianą siły nabywczej pieniądza. Zamawiającym pozwala na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia w danym czasie. A w wielu przypadkach waloryzacja wynagrodzenia może wręcz decydować o pomyślnym wykonaniu zamówienia.

czytaj więcej...

Nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego nie uzasadnia unieważnienia postępowania

Nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego w żaden sposób nie może usprawiedliwiać unieważnienia postępowania w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 5 PZP. Nie sposób bowiem podzielić zapatrywania, że dążenie do zapewnienia efektywności postępowania wyłączać będzie konieczność stosowania pozostałych reguł i zasad rządzących postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, jak np. zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości czy też zasad dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej...

Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 577 PZP).  Zamawiający może jednak złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 578. 

czytaj więcej...

Odrębności udzielania zamówień sektorowych

Założeniem ustawodawcy było uregulowanie zasad udzielania zamówień sektorowych odrębnie od zamówień klasycznych, analogicznie do sposobu unormowania na poziomie unijnym. Z tego też względu, w Pzp wyodrębniono dział V „Zamówienia sektorowe”. Konsekwentnie ta część ustawy zawiera również przepisy określające procedury poszczególnych sektorowych trybów postępowania.

czytaj więcej...

Stosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia

Procedury negocjacyjne bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (w tym tryb negocjacji bez ogłoszenia), ze względu na ich negatywny wpływ na konkurencję, powinny być stosowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach (motyw 50 dyrektywy 2014/24/UE).

czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu i udzieleniu zamówienia według procedury unijnej

Wzory ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia stosowane w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stanowią załączniki do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. Zawartość ogłoszenia nie została uregulowana w Pzp, jest ona determinowana treścią ww. formularzy ogłoszeń.

czytaj więcej...

Specyfika protokołu w zamówieniu prowadzonym w trybach negocjacyjnych

Zgodnie z art. 7 pkt 19 Pzp1 protokołem postępowania jest dokument sporządzany przez zamawiającego,
który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia. W art. 71 ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek sporządzenia protokołu w toku postępowania, a tym samym dokumentowania nim przebiegu każdego postępowania o udzielenie zamówienia.

czytaj więcej...

Społeczne kryteria oceny ofert  

Ustalenie przez zamawiającego kryteriów oceny ofert, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej ma istotne znaczenie nie tylko na etapie oceny ofert, ale przede wszystkim na etapie ich opisywania.

czytaj więcej...

Udzielanie zamówień publicznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Konflikt zbrojny na Ukrainie wywarł znaczny wpływ na wiele aspektów polskiej gospodarki.
Zmiany nie ominęły również zamówień publicznych. Istotny napływ obywateli Ukrainy do Polski, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny, wywołał konieczność wprowadzenia regulacji odnoszących się do zamówień udzielanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wprowadzono m.in. zwolnienie z obowiązku stosowania Pzp w związku z wojną na Ukrainie.

czytaj więcej...

Dokumentacja projektowa w robotach budowlanych. Zakres i forma oraz inne wymogi techniczne i formalnoprawne

Dokumentacja projektowa, obok specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, służy opisowi przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Dokumenty te stanowią odębne opracowania, sporządzane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

czytaj więcej...

Korygowanie błędów w ofertach na tle orzecznictwa KIO

Treść oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co do zasady, pozostaje niezmienna, z pewnymi wyjątkami wynikającym z Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził pewne rozwiązania, dzięki którym drobne błędy, pomyłki lub niejasności w treści oferty mogą być poprawiane lub wyjaśniane.

czytaj więcej...

Tajemnica przedsiębiorstwa. Nadużycia wykonawców i (nie)skuteczność ochrony

Tajemnica przedsiębiorstwa to temat od lat aktualny w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jawność postępowania jest naczelną zasadą, na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi o tym art. 18 ust. 1. Zasada jawności nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Ograniczenie przez zamawiającego dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych w ustawie.

czytaj więcej...

Recenzja Komentarza do Prawa zamówień publicznych

Informujemy, że w październikowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca ukazała się, przygotowana przez prof. Andrzeja Borowicza, recenzja Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych (wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2021), autorstwa wspólniczek Kancelarii (Marzena Jaworska – red., Dorota Magdalena Grześkowiak-StojekJulia JarnickaAgnieszka Matusiak). W numerze tym zostały zamieszczone również opinie koleżanek i kolegów z branży. Zachęcamy do lektury Zamówienia Publiczne Doradca – Porady Komentarze Opinie (zamowieniapublicznedoradca.pl).

czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia zapadające w sprawie skarg na orzeczenia KIO

Skarga w zamówieniach publicznych pełni podwójną rolę: służy do zaskarżania merytorycznych orzeczeń KIO i tym samym pełni funkcję merytorycznej kontroli instancyjnej w zakresie prawidłowości rozpoznania odwołania przez Izbę, a także funkcji zażalenia na określone postanowienia wydawane przez Izbę oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania.

czytaj więcej...

Waloryzacja umów

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło obowiązek uwzględniania w umowach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, postanowień dotyczących zasad waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

czytaj więcej...

Oświadczenie o konflikcie interesów

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1129 ze zm.; dalej pzp) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

czytaj więcej...

Ustalenie niektórych warunków zamówienia

W nowym Pzp w ramach Działu II. Rozdział 1. „Przygotowanie postępowania” wyodrębniono regulacje dotyczące ustalenia niektórych warunków zamówienia. W części tej zebrano przepisy dotyczące niektórych fakultatywnych elementów specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań, które w poprzedniej ustawie były rozproszone.

czytaj więcej...

Klauzula waloryzacyjna w umowach zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy

Pod rządem poprzedniej ustawy jednym z bardziej istotnych problemów rynku zamówień publicznych była niezmienność cen ofertowych w toku realizacji umowy, pomimo zmiany siły nabywczej pieniądza. Zwłaszcza w przypadku kontraktów wieloletnich, obejmujących skomplikowane, złożone inwestycje wykonawcy zmuszeni byli kalkulować w cenie oferty przewidywane ryzyko zmiany cen w kolejnych latach wykonania zamówienia. Taka kalkulacja siłą rzeczy nie mogła zapewnić wykonania zamówienia według jego rzeczywistych, bieżących kosztów, co niosło negatywne skutki – co oczywiste – głównie dla wykonawców, ale też zamawiających, którzy nierzadko ponosili wyższe od rynkowych koszty. Co prawda stosowanie w umowach w sprawie zamówienia publicznego umownych klauzul waloryzacyjnych było dopuszczalne (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, stosowanych w zakresie nieuregulowanym w poprzedniej ustawie, tj. art. 3581 § 2 KC w zw. z art. 139 Pzp z 2004 r.), zamawiający jednak niechętnie korzystali z takiej możliwości.

czytaj więcej...

Zamówienia mieszane w nowym Prawie zamówień publicznych

Zamówienia mieszane to zamówienia, które łączą w sobie różne rodzaje zamówień, podlegają różnym reżimom prawnym ustawy lub zawierają elementy objęte zwolnieniem ze stosowania ustawy. Prawidłowa kwalifikacja zamówienia mieszanego zwykle sprawia zamawiającym wiele problemów. Czy przepisy nowego Pzp rzeczywiście uprościły tę kwestię?

czytaj więcej...

Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis potrzeb i wymagań, zależnie od stosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, są najważniejszymi dokumentami, w których określane i opisywane są warunki zamówienia. Od momentu ich udostępnienia wiążą one wszystkich uczestników postępowania, a zatem zarówno zamawiającego, jak i wykonawców. Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia stanowią istotny element prowadzonego postępowania.

czytaj więcej...

Dokumenty wymagane w konkursie

Konkurs stanowi szczególną procedurę w zakresie zamówień publicznych, która może, lecz nie musi prowadzić do udzielenia zamówienia. W Pzp ramowo określono sposób prowadzenia konkursu, jednak, z uwagi na jego charakter, pozostawiono znaczną dowolność w ustanawianiu zasad przez zamawiających. Wszystkie te zasady powinny się znaleźć w regulaminie konkursu.

czytaj więcej...

Świętujemy 5-o lecie JMGJ Kancelarii Prawnej!

W marcu 2016 r., bazując na wieloletnim doświadczeniu  r.pr. Marzeny Jaworskiej, r.pr. Agnieszki Matusiak, r.pr. Doroty Grześkowiak – Stojek oraz adw. Julii Janickiej w obszarze zamówień publicznych, rozpoczęliśmy budowę struktur JMGJ Kancelaria Prawna.

czytaj więcej...

Rażąco niska cena

Czynności podejmowane przez zamawiającego w przypadku podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty wciąż  budzą wiele wątpliwości. Z pewnością odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

czytaj więcej...

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego nie jest możliwe.  Zgodnie z art. 66 Pzp wolna ręka to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu ustawodawca dopuszcza stosowanie go tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, wskazanych w art. 67 ust. 1.

czytaj więcej...

Opinia UZP w sprawie zatrzymania wadium

Na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, 24 kwietnia 2020 r., Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię na temat interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP w okolicznościach wywołanych epidemią COVID-19. Autorami zapytania do UZP byli mec. Marzena Jaworska z Kancelarii JMGJ oraz mec. Marcin Boczek. Urząd podzielił stanowisko zaprezentowane we wniosku.

czytaj więcej...

Kryteria oceny ofert w nowej i starej ustawie Pzp

Od lat postulowane jest efektywne udzielanie zamówień publicznych, realizowane m.in. przez odpowiednie stosowanie kryteriów oceny ofert. Pomimo płynących ze wszech stron rekomendacji i zmian w ustawie zachęcających do stosowania kryteriów pozacenowych, w przytłaczającej większości przypadków zamawiający nadal najchętniej stosują kryterium ceny o maksymalnie dopuszczonej wadze. Inne kryteria oceny ofert przyjmowane są niejako z prawnego przymusu i czasami bez głębszej refleksji.

czytaj więcej...

Pandemia koronawirusa a realizacja umów

Bez wątpienia pandemia koronawirusa już odciska się piętnem na polskiej i światowej gospodarce. Sytuacja wpływa bezpośrednio również na rynek zamówień publicznych w wielu jego aspektach. Publikując kilka kolejnych wpisów w naszym newsroomie postaramy się wyjaśnić najważniejsze problemy, z którymi obecnie borykają się wykonawcy i zamawiający.

czytaj więcej...

Niedozwolone porozumienia wykonawców

Na gruncie Prawa zamówień publicznych zakazane jest zawieranie przez wykonawców porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu, choć równocześnie żaden przepis nie zawiera definicji takiego porozumienia, skutkującego wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

czytaj więcej...

Wyłączenie się z postępowania

Przepisy Pzp wymagają, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie brały udziału osoby pozostające w określonych relacjach z wykonawcą. Udział w czynnościach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania osób bezstronnych ma gwarantować bowiem, że czynności te wykonywać będą osoby, które nie będą kierować się względami osobistymi, co może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania.

czytaj więcej...

XIV Forum Przetargów Publicznych

Mecenas Marzena Jaworska, wspólnik JMGJ Kancelaria Prawna miała okazję poprowadzić w ramach XIV Forum Przetargów Publicznych w dniach 14-16 października 2019 r. warsztaty dotyczące zasad przygotowania i prowadzenia zamówień na usługi społeczne poniżej progów unijnych w praktyce i kontroli. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników Forum.

czytaj więcej...

Nowe Prawo zamówień publicznych – n.ius

Nowe Prawo zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm i obecnie rozpatrywana jest przez Senat. Choć nowy akt prawny nie wywraca systemu zamówień publicznych do góry nogami, to jednak udzielanie zamówień publicznych ulegnie istotnym zmianom. Celem uchwalenia nowej ustawy było m.in. wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, zwiększenie konkurencyjności, zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców oraz wprowadzenie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów.

czytaj więcej...

Skarga na orzeczenie KIO – kto jest przeciwnikiem?

Zgodnie z art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wniesieniu skargi od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej powinno towarzyszyć przesłanie jej odpisu przeciwnikowi skargi. W praktyce w przypadkach, w których skargi nie wnosi jedna ze stron postępowania odwoławczego (zamawiający lub wykonawca) występuje problem z ustaleniem podmiotu, który w danej sprawie jest „przeciwnikiem skargi” na orzeczenie KIO.

czytaj więcej...

JMGJ na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2019

Dzięki uprzejmości Megmar Logistic & Consulting Sp. z o.o prawnicy naszej Kancelarii mieli przyjemność uczestniczyć w  Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2019. Mec. Agnieszka Matusiak i mec. Dorota Grześkowiak – Sojek miały szansę nie tylko napić się kawy na imponującym stoisku Megmar, ale także jako nieliczni z uczestników wydarzenia, zasiąść za sterami myśliwca F-35.

czytaj więcej...

Składanie ofert dodatkowych

Składanie ofert dodatkowych wciąż rodzi wiele pytań w praktyce. W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może się okazać, że więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów.

czytaj więcej...

Wykładnia zapisów SIWZ – wyrok KIO

Często z pozoru jasne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie badania i oceny ofert są całkowicie odmiennie interpretowane przez poszczególnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia. W takich przypadkach duże znaczenie ma tzw. wykładnia autentyczna, dokonywana przez zamawiającego, jako autora dokumentacji. Wykładnia ta nie ma jednak charakteru rozstrzygającego i również podlega ogólnym zasadom dokonywania wykładni postanowień siwz i idącym z nich ograniczeniom.

czytaj więcej...

Zakończenie robót budowlanych a wymagalność podatku VAT – n.ius

Momentem wykonania robót budowlanych z punktu widzenia wymagalności podatku VAT od wykonanej usługi budowlanej lub budowlano-montażowej może być formalny ich odbiór przez inwestora, jeśli był przewidziany w umowie łączącej strony jako materialne zakończenie tych robót, pozwalające na ustalenie należnego wynagrodzenia – tak orzekł TSUE w wyroku z 2.5.2019 r., C-224/18.

czytaj więcej...

Moment zakończenia robót budowlanych i wymagalność VAT w wyroku TSUE (C-224/18)

Przełomowy wyrok TSUE (C-224/18) dotyczący momentu zakończenia robót budowlanych i wymagalności VAT

Wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r., C-224/18 zmienia dotychczasową interpretację przepisów ustawy o podatku VAT co do momentu wykonania usług budowlanych i w konsekwencji wymagalności podatku VAT. Wyrok C-224/18 będzie miał kluczowe znaczenie dla rozliczania podatku VAT z tytułu wykonania robót  budowlanych oraz możliwości odbioru i potwierdzenia ich należytego wykonania przez zamawiającego. Nie tylko wykonawcy, ale również inwestorzy odetchną z ulgą.

czytaj więcej...

Zasady zamówień publicznych – nowa ustawa Pzp

Zasady zamówień publicznych stanowią podwalinę całego systemu zamówień publicznych oraz dyrektywy interpretacyjne dla pozostałych przepisów. Dlatego warto przyjrzeć się temu w jaki sposób w ma je regulować nowa ustawa Pzp. Czy czekają nas rzeczywiście rewolucyjne zmiany czy też nowe przepisy niewiele różnią się od obecnie obowiązujących?

czytaj więcej...

Panel z ekspertem

W ostatni poniedziałek 18 marca odbyło się spotkanie pod hasłem nowej ustawy Pzp oraz elektronizacji zamówień. Panel w charakterze ekspertek poprowadziły mec. Marzena Jaworska i mec. Julia Jarnicka. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu i inspirujące pytania oraz tematy do dyskusji!

czytaj więcej...

Wyjaśnienie a zmiana treści siwz

Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako zmiana treści siwz. W praktyce jednak rozróżnienie wyjaśnienia specyfikacji od jej zmiany nie jest proste.

czytaj więcej...

Panel z Ekspertem – nowa ustawa Pzp i elektronizacja

Uchwalenie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zbliża się wielkimi krokami. Projekt ustawy opublikowany 24 stycznia 2019 r. jest jeszcze na etapie uzgodnień, jednak ma wejść w życie już z początkiem 2020 roku.

Tekst ustawy jest bardzo rozbudowany i zawiera wiele istotnych zmian, wręcz rewolucyjnych, z drugiej zaś strony część zmian ma charakter pozorny i wiele znanych instytucji zamówień publicznych będzie nadal obowiązywało.

czytaj więcej...

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Pomimo obowiązywania zasady proporcjonalności w systemie zamówień publicznych od wielu lat, zamawiający wciąż napotykają na problemy przy jej praktycznym stosowaniu w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu. W najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Matusiak pt. „Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu”.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu- r.pr. Agnieszka Matusiak

czytaj więcej...

III Polski Kongres Zamawiających

Serdecznie zapraszamy na III Polski Kongres Zamawiających, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. Podczas wydarzenia, wspólnik Kancelarii JMGJ – r.pr. Agnieszka Matusiak wygłosi wykład pt. Ogłoszenie o zamówieniu – najczęstsze błędy zamawiających + założenia projektu nowej ustawy Pzp.

czytaj więcej...

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS

W związku z elektronizacją zamówień publicznych w ostatnim czasie pojawia się wiele pytań i sprzecznych interpretacji przepisów. Okazuje się, że również forma złożenia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek możne prowadzić do sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

czytaj więcej...

Badanie oferty po jej wyborze

Temat „ponownego” badania oferty czyli badanie oferty po jej wyborze, którą zamawiający wybrał wzbudza do dziś wiele kontrowersji zarówno wśród wykonawców, jak i samych zamawiających. Duża część uczestników postępowań stoi na stanowisku, że badanie oferty możliwe jest do momentu dokonania przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, a podejmowanie czynności w stosunku do oferty wybranej po formalnym jej wyborze nie znajduje umocowania w przepisach ustawy Pzp.

czytaj więcej...

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych.

Nadchodzą zmiany dotyczące składania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191) wprowadza możliwość składanie faktur elektronicznych w ramach umów zawartych w przetargach.

czytaj więcej...

Aktualność dokumentów w orzecznictwie KIO

Aktualność dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wciąż sprawia wiele problemów interpretacyjnych. Pytania pojawiają się zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

czytaj więcej...

Bariery dla MŚP w zamówieniach publicznych

Od lat, również w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, postulowane jest zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień publicznych proporcjonalnie do ich kluczowego wpływu na rozwój gospodarki, rynek pracy, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorców.  Bariery dla MŚP w zamówieniach publicznych to m.in. stawianie przez zamawiających zbyt wysokich wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadanego doświadczenia czy też personelu.

czytaj więcej...

Spóźnione zarzuty dotyczące ponownej oceny oferty

Wyrokiem z 21 września 2018 r. (sygn. akt.1776/18, 1761/18) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość wyboru oferty  Klienta Kancelarii w postępowaniu na obsługę strefy płatnego parkowanie we Wrocławiu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Sprawa ta była już przedmiotem rozstrzygania przez KIO w kwietniu 2018 r. Zamawiający w wykonaniu wyroku KIO dokonał ponownego badania i oceny ofert i ponownie wybrał ofertę Klienta Kancelarii.

czytaj więcej...

Rażąco niska cena – ciężar dowodu

Kwestia rażąco niskiej ceny to temat co do którego dyskusje nie słabną wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Jednym z istotnych problemów w tym zakresie jest rozkład ciężaru dowodu. Radca prawny Agnieszka Matusiak przedstawia ten temat w świetle regulacji unijnych we wrześniowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca.

Razaco niska cena

czytaj więcej...

Odroczenie elektronizacji zamówień w postępowaniach o wartości niższej niż progi unijnej

Ustawa z dnia 20.7.2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603) wydłuża okres przejściowy określony w ustawie z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020, dalej jako: ZmPrZamPubl z 2016 r.), zawieszając obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako: PrZamPubl) do dnia 1.1.2020 r. Wprowadza również drobne zmiany w PrZamPubl mające na celu doprecyzowanie dotychczasowych zapisów.

czytaj więcej...

Energa Elektrownie Ostrołęka wybuduje nową instalację IOS

W dniu 24.07.2018 r. Energa Elektrownie Ostrołęka SA podpisała umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod klucz przez konsorcjum Rafako S.A. i Energa Serwis Sp. z o.o.

czytaj więcej...

Elektronizacja zamówień – nowelizacja ustawy Pzp

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym elektronizację zamówień publicznych odsunięto w czasie z 18 października 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to postępowań prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych

czytaj więcej...

Recenzja Komentarza do Prawa zamówień publicznych

Z przyjemnością informujemy, że w majowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca znalazła się recenzja Komentarza do Prawa zamówień publicznych. Komentarz autorstwa wspólniczek JMGJ Kancelaria Prawna – radcy prawnego Marzeny Jaworskiej (red.), radcy prawnego Doroty Grześkowiak – Stojek, adwokat Julii Jarnickiej oraz radcy prawnego Agnieszki Matusiak to najbardziej aktualne i kompleksowe opracowanie dotyczące prawa zamówień publicznych na rynku wydawniczym. Te i inne zalety publikacji dostrzegł w swojej recenzji Piotr Zatyka. Zachęcamy do lektury.

recenzja

czytaj więcej...

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi w Zakopanem

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Zakopanem, pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych, odbyło się Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi, organizowane przez miesięcznik „Przetargi Publiczne” (Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. we  Wrocławiu). Podczas trzydniowych spotkań z uczestnikami – przedstawicielami zarówno zamawiających, jak i wykonawców – poruszone zostały najważniejsze kwestie związane ze zbliżającą się elektronizacją zamówień publicznych, a także inne zagadnienia, które nadal wywołują trudności w praktyce. Ze strony JMGJ Kancelaria Prawna w charakterze prelegenta wzięła udział r.pr. Marzena Jaworska, przedstawiając warunki renegocjacji umów na dostawy i usługi zawartych w sprawie zamówień publicznych.

Więcej na temat Forum:  http://www.zakopane.przetargipubliczne.pl/

czytaj więcej...

Konferencje „Prawo zamówień publicznych w praktyce”

Miło nam poinformować, że nasi prawnicy uczestniczą w serii konferencji ściśle związanych z tematyką zamówień publicznych. adw. Julia Jarnicka miała przyjemność udzielić praktycznego wykładu  dotyczącego zasad wypełniania JEDZ-a w formie elektronicznej oraz najnowszego orzecznictwa dotyczącego JEDZ-a w dniu 13 kwietnia na konferencji „Prawo zamówień publicznych w praktyce” w Gdańsku. R.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek podczas konferencji 20 kwietnia we Wrocławiu, przybliży uczestnikom tematykę pozacenowych kryteriów oceny ofert  i najczęstszych błędów popełnianych przez zamawiających (http://wroc-zam.pl/#okonferencji).  Natomiast 18 maja podczas konferencji w Krakowie r.pr. Marzena Jaworska przedstawi najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawach zamówień publicznych (http://krak-zam.pl/#okonferencji).

Zachęcamy do udziału w konferencjach.

czytaj więcej...

Najnowszy komentarz do Prawa zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018) to najnowsza publikacja wspólników JMGJ Kancelaria Prawna. Jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu ustawy Prawo zamówień  publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawców – na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także późniejszej kontroli prawidłowości jego przeprowadzenia.

czytaj więcej...