„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Pandemia koronawirusa a realizacja umów

Bez wątpienia pandemia koronawirusa już odciska się piętnem na polskiej i światowej gospodarce. Sytuacja wpływa bezpośrednio również na rynek zamówień publicznych w wielu jego aspektach. Publikując kilka kolejnych wpisów w naszym newsroomie postaramy się wyjaśnić najważniejsze problemy, z którymi obecnie borykają się wykonawcy i zamawiający.

czytaj więcej...

Moment zakończenia robót budowlanych i wymagalność VAT w wyroku TSUE (C-224/18)

Przełomowy wyrok TSUE (C-224/18) dotyczący momentu zakończenia robót budowlanych i wymagalności VAT

Wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r., C-224/18 zmienia dotychczasową interpretację przepisów ustawy o podatku VAT co do momentu wykonania usług budowlanych i w konsekwencji wymagalności podatku VAT. Wyrok C-224/18 będzie miał kluczowe znaczenie dla rozliczania podatku VAT z tytułu wykonania robót  budowlanych oraz możliwości odbioru i potwierdzenia ich należytego wykonania przez zamawiającego. Nie tylko wykonawcy, ale również inwestorzy odetchną z ulgą.

czytaj więcej...

Odroczenie elektronizacji zamówień w postępowaniach o wartości niższej niż progi unijnej

Ustawa z dnia 20.7.2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603) wydłuża okres przejściowy określony w ustawie z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020, dalej jako: ZmPrZamPubl z 2016 r.), zawieszając obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako: PrZamPubl) do dnia 1.1.2020 r. Wprowadza również drobne zmiany w PrZamPubl mające na celu doprecyzowanie dotychczasowych zapisów.

czytaj więcej...

Elektronizacja zamówień – nowelizacja ustawy Pzp

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym elektronizację zamówień publicznych odsunięto w czasie z 18 października 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to postępowań prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych

czytaj więcej...

Niedopuszczalność sumowania zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej wykonawców jest często stosowanym warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zauważyć jednak należy, iż standardowy sposób opisywania przez zamawiających omawianego warunku, tj. jedynie poprzez wskazanie wysokości wymaganej zdolności, często uniemożliwia pogłębione zbadanie realnych zdolności wykonawców. Dlatego też, zamawiający, celem weryfikacji rzeczywistej sytuacji podmiotowej wykonawców powinni bądź rozbudowywać opis wymagań lub opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.

czytaj więcej...

Po nowelizacji ustawy Pzp łatwiej wykluczyć wykonawcę z powodu nieprawdziwych informacji

Wykluczenie wykonawcy z powodu złożenia w postępowaniu nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na jego wynik pod rządem dotychczasowych przepisów było dla Zamawiających nie lada wyzwaniem. Zgodnie bowiem z interpretacjami przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, dokonywanymi przez Sądy Okręgowe w przeważającej części orzecznictwa, Zamawiający musiał w takim wypadku wykazać nie tylko fakt złożenia informacji nieprawdziwych, ale też kwalifikowaną postać winy po stronie wykonawcy, tj. jego umyślne działanie z zamiarem wprowadzenia w błąd.

czytaj więcej...

Orzekanie przez KIO w uzasadnieniu orzeczenia zamiast w jego sentencji – to wadliwa praktyka

W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: „Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”.

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne: „Czy dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej?”.

czytaj więcej...

Wskazanie Lidera Konsorcjum w gwarancji wadialnej jest prawidłowe i wystarczające dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego

Wiele wątpliwości w ostatnim okresie, również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wzbudzała prawidłowość wnoszonej tytułem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  w której jako jedynego wykonawcę wskazywano Lidera jako członka Konsorcjum, bez jednoczesnego określenia, że działa on (składa ofertę) w imieniu Konsorcjum o określonym składzie. W szczególności w ostatnich wyrokach z dnia 2 listopada 2015 r. (KIO 2287/15) oraz z dnia 14 września 2015 r. (KIO 1881/15) Izba stała na stanowisku, iż  taka gwarancja nie zabezpiecza w dostateczny sposób interesu Zamawiającego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, spowodowanych przez innego członka Konsorcjum, skutkujących koniecznością zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Izba pomijała przy tym szczególny charakter odpowiedzialności gwaranta, wynikający z modyfikacji zasad ogólnych tej odpowiedzialności, określony w art. 23 ust. 1–3 w zw. z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, stosowanych na podstawie art. 14 ustawy Pzp.

czytaj więcej...