„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Dokumenty wymagane w konkursie

Konkurs stanowi szczególną procedurę w zakresie zamówień publicznych, która może, lecz nie musi prowadzić do udzielenia zamówienia. W Pzp ramowo określono sposób prowadzenia konkursu, jednak, z uwagi na jego charakter, pozostawiono znaczną dowolność w ustanawianiu zasad przez zamawiających. Wszystkie te zasady powinny się znaleźć w regulaminie konkursu.

czytaj więcej...

Komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych autorstwa Wspólników JMGJ

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych i choć nowelizacja ustawy uchwalona została dopiero 27 listopada 2020 r. a opublikowana 17 grudnia 2020 r., to modyfikacja systemu zamówień publicznych stała się faktem. Z przyjemnością informujemy, że w  Systemie Informacji Prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck ukazał się komentarz do nowej ustawy.

czytaj więcej...

Rażąco niska cena

Czynności podejmowane przez zamawiającego w przypadku podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny oferty wciąż  budzą wiele wątpliwości. Z pewnością odrzucenie oferty z powodu zaproponowania w niej rażąco niskiej ceny całkowitej lub kosztu lub ich istotnych części składowych może nastąpić dopiero po zastosowaniu instytucji wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

czytaj więcej...

Wolna ręka w kolejnym postępowaniu

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego nie jest możliwe.  Zgodnie z art. 66 Pzp wolna ręka to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Z tego powodu ustawodawca dopuszcza stosowanie go tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie przypadkach, wskazanych w art. 67 ust. 1.

czytaj więcej...

Opinia UZP w sprawie zatrzymania wadium

Na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, 24 kwietnia 2020 r., Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię na temat interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP w okolicznościach wywołanych epidemią COVID-19. Autorami zapytania do UZP byli mec. Marzena Jaworska z Kancelarii JMGJ oraz mec. Marcin Boczek. Urząd podzielił stanowisko zaprezentowane we wniosku.

czytaj więcej...

Kryteria oceny ofert w nowej i starej ustawie Pzp

Od lat postulowane jest efektywne udzielanie zamówień publicznych, realizowane m.in. przez odpowiednie stosowanie kryteriów oceny ofert. Pomimo płynących ze wszech stron rekomendacji i zmian w ustawie zachęcających do stosowania kryteriów pozacenowych, w przytłaczającej większości przypadków zamawiający nadal najchętniej stosują kryterium ceny o maksymalnie dopuszczonej wadze. Inne kryteria oceny ofert przyjmowane są niejako z prawnego przymusu i czasami bez głębszej refleksji.

czytaj więcej...

Niedozwolone porozumienia wykonawców

Na gruncie Prawa zamówień publicznych zakazane jest zawieranie przez wykonawców porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu, choć równocześnie żaden przepis nie zawiera definicji takiego porozumienia, skutkującego wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

czytaj więcej...

Wyłączenie się z postępowania

Przepisy Pzp wymagają, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie brały udziału osoby pozostające w określonych relacjach z wykonawcą. Udział w czynnościach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania osób bezstronnych ma gwarantować bowiem, że czynności te wykonywać będą osoby, które nie będą kierować się względami osobistymi, co może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania.

czytaj więcej...

Nowe Prawo zamówień publicznych – n.ius

Nowe Prawo zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm i obecnie rozpatrywana jest przez Senat. Choć nowy akt prawny nie wywraca systemu zamówień publicznych do góry nogami, to jednak udzielanie zamówień publicznych ulegnie istotnym zmianom. Celem uchwalenia nowej ustawy było m.in. wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, zwiększenie konkurencyjności, zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców oraz wprowadzenie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów.

czytaj więcej...

Składanie ofert dodatkowych

Składanie ofert dodatkowych wciąż rodzi wiele pytań w praktyce. W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może się okazać, że więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów.

czytaj więcej...

Zasady zamówień publicznych – nowa ustawa Pzp

Zasady zamówień publicznych stanowią podwalinę całego systemu zamówień publicznych oraz dyrektywy interpretacyjne dla pozostałych przepisów. Dlatego warto przyjrzeć się temu w jaki sposób w ma je regulować nowa ustawa Pzp. Czy czekają nas rzeczywiście rewolucyjne zmiany czy też nowe przepisy niewiele różnią się od obecnie obowiązujących?

czytaj więcej...

Wyjaśnienie a zmiana treści siwz

Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako zmiana treści siwz. W praktyce jednak rozróżnienie wyjaśnienia specyfikacji od jej zmiany nie jest proste.

czytaj więcej...

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Pomimo obowiązywania zasady proporcjonalności w systemie zamówień publicznych od wielu lat, zamawiający wciąż napotykają na problemy przy jej praktycznym stosowaniu w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu. W najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Matusiak pt. „Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu”.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu- r.pr. Agnieszka Matusiak

czytaj więcej...

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych.

Nadchodzą zmiany dotyczące składania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. Ustawa z 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz.2191) wprowadza możliwość składanie faktur elektronicznych w ramach umów zawartych w przetargach.

czytaj więcej...

Aktualność dokumentów w orzecznictwie KIO

Aktualność dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wciąż sprawia wiele problemów interpretacyjnych. Pytania pojawiają się zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

czytaj więcej...

Rażąco niska cena – ciężar dowodu

Kwestia rażąco niskiej ceny to temat co do którego dyskusje nie słabną wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Jednym z istotnych problemów w tym zakresie jest rozkład ciężaru dowodu. Radca prawny Agnieszka Matusiak przedstawia ten temat w świetle regulacji unijnych we wrześniowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca.

Razaco niska cena

czytaj więcej...

Recenzja Komentarza do Prawa zamówień publicznych

Z przyjemnością informujemy, że w majowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca znalazła się recenzja Komentarza do Prawa zamówień publicznych. Komentarz autorstwa wspólniczek JMGJ Kancelaria Prawna – radcy prawnego Marzeny Jaworskiej (red.), radcy prawnego Doroty Grześkowiak – Stojek, adwokat Julii Jarnickiej oraz radcy prawnego Agnieszki Matusiak to najbardziej aktualne i kompleksowe opracowanie dotyczące prawa zamówień publicznych na rynku wydawniczym. Te i inne zalety publikacji dostrzegł w swojej recenzji Piotr Zatyka. Zachęcamy do lektury.

recenzja

czytaj więcej...

Najnowszy komentarz do Prawa zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018) to najnowsza publikacja wspólników JMGJ Kancelaria Prawna. Jest wynikiem ich wieloletnich doświadczeń w praktycznym stosowaniu ustawy Prawo zamówień  publicznych, poszukiwaniu optymalnych i zgodnych z prawem rozwiązań – zarówno z pozycji zamawiającego, jak i wykonawców – na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także późniejszej kontroli prawidłowości jego przeprowadzenia.

czytaj więcej...

Udzielanie zamówienia w częściach a zakaz dzielenia zamówień i łączenia zamówień

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Marzeny Jaworskiej i adwokat Julii Jarnickiej pt. „Udzielanie zamówienia w częściach a zakaz dzielenia zamówień i łączenia zamówień”, który ukazał się w czerwcowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

Udzielanie zamówienia w częściach a zakaz dzielenia zamówienia i łączenia zamówień

czytaj więcej...

Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej

Informujemy, że w kwietniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” ukazał się artykuł radcy prawnego Doroty Grześkowiak-Stojek pt. „Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej”.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

r. pr. D. Grześkowiak-Stojek – Składanie oraz uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w procedurze odwróconej – Zamówienia Publiczne. Doradca 3-2017

czytaj więcej...

Upływ terminu związania ofertą

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem radcy prawnego Marzeny Jaworskiej i radcy prawnego Doroty-Grześkowiak-Stojek na dość kontrowersyjny temat „upływu terminu związania ofertą”, który ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”. W publikacji tej autorki opisały m.in. obowiązki zamawiającego związane z upływem tego terminu, a także poruszyły kwestię możliwości wyboru oferty, której termin związania upłynął.

Upływ terminu związania ofertą

czytaj więcej...

Wspólnicy Kancelarii JMGJ o nowelizacji w lipcowym numerze Zamówień Publicznych Doradcy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa wspólników Kancelarii – Mecenas Marzeny Jaworskiej i Mecenas Julii Jarnickiej  traktującym o wspólnym ubieganiu się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Artykuł ukazał się w lipcowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” – do pobrania

czytaj więcej...

Wadium mniej problematyczne – Gazeta Prawna

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym treści gwarancji wadialnych w przetargach w świetle najnowszego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie opublikowanym w Gazecie Prawnej. Kilku słów komentarza udzieliła dziennikowi radca prawny Marzena Jaworska, wspólnik JMGJ Kancelaria Prawna oraz pełnomocnik strony w sporze przed Sądem Okręgowym.

Artykuł jest dostępny pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/947437,przetargi-wadium-mniej-problematyczne.html.

czytaj więcej...