„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Skarga na orzeczenie KIO – kto jest przeciwnikiem?

Zgodnie z art. 198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wniesieniu skargi od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej powinno towarzyszyć przesłanie jej odpisu przeciwnikowi skargi. W praktyce w przypadkach, w których skargi nie wnosi jedna ze stron postępowania odwoławczego (zamawiający lub wykonawca) występuje problem z ustaleniem podmiotu, który w danej sprawie jest „przeciwnikiem skargi” na orzeczenie KIO.

czytaj więcej...

Wykładnia zapisów SIWZ – wyrok KIO

Często z pozoru jasne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie badania i oceny ofert są całkowicie odmiennie interpretowane przez poszczególnych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia. W takich przypadkach duże znaczenie ma tzw. wykładnia autentyczna, dokonywana przez zamawiającego, jako autora dokumentacji. Wykładnia ta nie ma jednak charakteru rozstrzygającego i również podlega ogólnym zasadom dokonywania wykładni postanowień siwz i idącym z nich ograniczeniom.

czytaj więcej...

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS

W związku z elektronizacją zamówień publicznych w ostatnim czasie pojawia się wiele pytań i sprzecznych interpretacji przepisów. Okazuje się, że również forma złożenia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek możne prowadzić do sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

czytaj więcej...

Badanie oferty po jej wyborze

Temat „ponownego” badania oferty czyli badanie oferty po jej wyborze, którą zamawiający wybrał wzbudza do dziś wiele kontrowersji zarówno wśród wykonawców, jak i samych zamawiających. Duża część uczestników postępowań stoi na stanowisku, że badanie oferty możliwe jest do momentu dokonania przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, a podejmowanie czynności w stosunku do oferty wybranej po formalnym jej wyborze nie znajduje umocowania w przepisach ustawy Pzp.

czytaj więcej...

Bariery dla MŚP w zamówieniach publicznych

Od lat, również w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, postulowane jest zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień publicznych proporcjonalnie do ich kluczowego wpływu na rozwój gospodarki, rynek pracy, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorców.  Bariery dla MŚP w zamówieniach publicznych to m.in. stawianie przez zamawiających zbyt wysokich wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadanego doświadczenia czy też personelu.

czytaj więcej...

Spóźnione zarzuty dotyczące ponownej oceny oferty

Wyrokiem z 21 września 2018 r. (sygn. akt.1776/18, 1761/18) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość wyboru oferty  Klienta Kancelarii w postępowaniu na obsługę strefy płatnego parkowanie we Wrocławiu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Sprawa ta była już przedmiotem rozstrzygania przez KIO w kwietniu 2018 r. Zamawiający w wykonaniu wyroku KIO dokonał ponownego badania i oceny ofert i ponownie wybrał ofertę Klienta Kancelarii.

czytaj więcej...

Energa Elektrownie Ostrołęka wybuduje nową instalację IOS

W dniu 24.07.2018 r. Energa Elektrownie Ostrołęka SA podpisała umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod klucz przez konsorcjum Rafako S.A. i Energa Serwis Sp. z o.o.

czytaj więcej...

Niedopuszczalność sumowania zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej wykonawców jest często stosowanym warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zauważyć jednak należy, iż standardowy sposób opisywania przez zamawiających omawianego warunku, tj. jedynie poprzez wskazanie wysokości wymaganej zdolności, często uniemożliwia pogłębione zbadanie realnych zdolności wykonawców. Dlatego też, zamawiający, celem weryfikacji rzeczywistej sytuacji podmiotowej wykonawców powinni bądź rozbudowywać opis wymagań lub opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.

czytaj więcej...

Remont Białego Domku w Łazienkach Królewskich

W Łazienkach Królewskich rozpoczyna się remont Białego Domku. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prowadziła, jako Pełnomocnik Zamawiającego, JMGJ Kancelaria Prawna. Postępowanie z ramienia Kancelarii prowadziły adw. Julia Jarnicka i r.pr. Marzena Jaworska.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Muzeum Łazienki Królewskie.

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/nasze-projekty/konserwacja-i-remont-bialego-domku-oraz-wodozbioru

czytaj więcej...

Naruszenie ogólnych zasad prowadzenia postępowania nie może stanowić samodzielnego zarzutu odwołania

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2017 r. (KIO 2340/17) KIO oddaliła odwołanie, w którym kwestionowano postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Klienta Kancelarii. Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu z uwagi na treść art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten określa, że odwołanie może wnieść wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

czytaj więcej...

Generalne odesłanie do przepisu nie jest wystarczające do wykluczenia wykonawcy z postępowania

Generalne odesłanie do przepisu nie jest wystarczające do wykluczenia wykonawcy z postępowania, jak stwierdziła w dniu 11 lipca 2017 r. (KIO 1290/17) krajowa Izba Odwoławcza.  KIO uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, w którym wskazywano m.in. na obowiązek zamawiającego podania uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonanej w ramach art. 51 ust. 1a ustawy Pzp czynności poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

czytaj więcej...

Klient Kancelarii uzyska duże zamówienie informatyczne

Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 3 stycznia 2016 r. oddaliła dwa odwołania, które zostały wniesione przez konkurentów Klienta Kancelarii JMGJ.

Zamawiający już w grudniu 2015 r. wszczął postępowanie na rozbudowę infrastruktury poczty elektronicznej. Początkowo termin składania ofert został wyznaczony na kwiecień 2016 r., jednakże z uwagi na skomplikowany przedmiot zamówienia oraz mnogość pytań wykonawców do SIWZ został on ostatecznie wydłużony do dnia 27 października 2016 r. Jako najkorzystniejszą ofertę, zamawiający wybrał ofertę Klienta Kancelarii JMGJ.

Od tej czynności zostały wniesione dwa odwołania. W stosunku do oferty Klienta Kancelarii JMGJ główne zarzuty dotyczyły nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz błędu w obliczeniu ceny.

czytaj więcej...

Zamawiający powinien wyjaśnić wątpliwości z wystawcą referencji

Zamawiający niesłusznie wykluczył z postępowania Klienta Kancelarii, którego referencje, składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, były kwestionowane przez Zamawiającego.

W dniu 28 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, dzięki czemu będzie on mógł uzyskać zamówienie na dostawę sprzętu medycznego wraz z robotami montażowymi o wartości kilku milionów złotych.

czytaj więcej...

Amerykańskie dokumenty w przetargu

W dniu 19 maja 2016 r. w imieniu naszego Klienta wnieśliśmy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego dotyczącej poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegającej na zaniechaniu wykluczenia z postępowania jednego z oferentów. Główną oś sporu stanowił wyciąg z komputerowej bazy danych „System for Award Management (SAM)”

czytaj więcej...

Odwołanie wniesione do Prezesa KIO przez Kancelarię zapobiegło udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający – Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia  uwzględnił odwołanie od wyboru trybu z wolnej ręki w postępowaniu na zakup systemu informacji prawnej, złożone w imieniu naszego Klienta – jednego z wiodących wydawnictw prawniczych. Tym samym Zamawiający przyznał, że brak było podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki, a problemy z udzieleniem centralnego zamówienia dla sądownictwa na zakup systemu informacji prawnej nie uzasadniają zastosowania trybu niekonkurencyjnego.

czytaj więcej...

Klient Kancelarii podpisał umowę dzięki skutecznemu doradztwu

Dzięki skutecznemu doradztwu mec. Agnieszki Matusiak oraz mec. Julii Jarnickiej nasz Klient pozyskał zamówienie na „Utrzymanie MOP-ów kat. I: Moczydła – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego; Jędrzejów – A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego” dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pomimo złożenia mniej korzystnej oferty. Cieszymy się z sukcesu i gratulujemy zawarcia umowy.

czytaj więcej...

Sąd Okręgowy potwierdził prawidłowość decyzji Klienta Kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt XIII Ga 2013/15 potwierdził prawidłowość wyboru przez Klienta JMGJ Kancelaria Prawna najkorzystniejszej oferty, będącego na tym etapie uczestnikiem postępowania po stronie Skarżących. Sąd Okręgowy rozpoznawał dwie skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 2 listopada 2015 r. (sygn. KIO 2287/15) – jedną wniesioną przez Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, drugą przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej...

Wygrana przed KIO – Klient Kancelarii uzyska zamówienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem o sygn. KIO 469/16 potwierdziła prawidłowość wyboru oferty naszego Klienta, który był jednocześnie uczestnikiem tego postępowania. Odwołanie wniósł wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji. Pomimo wielu zarzutów prawnych ograniczało się ono  do trzech zarzutów faktycznych – (1) niewykazania doświadczenia, (2) niewskazania podwykonawcy (3) zmiany treści oferty.

czytaj więcej...