„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Niedopuszczalność sumowania zdolności kredytowej

Badanie zdolności kredytowej wykonawców jest często stosowanym warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zauważyć jednak należy, iż standardowy sposób opisywania przez zamawiających omawianego warunku, tj. jedynie poprzez wskazanie wysokości wymaganej zdolności, często uniemożliwia pogłębione zbadanie realnych zdolności wykonawców. Dlatego też, zamawiający, celem weryfikacji rzeczywistej sytuacji podmiotowej wykonawców powinni bądź rozbudowywać opis wymagań lub opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku. Zamawiający m.in. może zastrzec, iż w celu wykazania przez wykonawcę odpowiedniej sytuacji finansowej, nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej pochodzącej z informacji uzyskanych z różnych banków wydanych dla jednego podmiotu.

 

Postępowanie na instalację odsiarczania spalin dla elektrowni, o wielomilionowej wartości, wymagało rzetelnego zbadania zdolności finansowej wykonawcy. Zarówno stopień skomplikowania zamówienia,  jego wartość jak i przyszłe warunki realizacji przemawiały za zaostrzeniem warunków finansowych.

 

Uprawnienie takie potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 16 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2/18. KIO podkreśliła, iż wskazane ograniczenie ma na celu rzetelne zbadanie rzeczywistej sytuacji wykonawcy. To bank jest instytucją uprawnioną do weryfikacji sytuacji faktycznej podmiotu w oparciu o pełną informację gospodarczą w celu określenia jego zdolności kredytowej. Zwielokrotnienie tej oceny przez zamawiającego, poprzez matematyczne zsumowanie informacji o zdolności kredytowej wykonawcy uzyskanej z różnych banków, nie oznaczałoby bowiem podniesienia wiarygodności prognoz dokonanych przez dana instytucję. KIO zauważyła, iż automatyczne sumowanie zdolności kredytowej doprowadziłoby wręcz do zaburzenia oceny dokonanej przez bank, poprzez wprowadzenie mechanizmu odbiegającego przyjętego przez instytucje finansowe – do czego nie jest uprawniony zamawiający. W rezultacie badanie zdolności finansowej wykonawcy na podstawie informacji uzyskanych z kilku banków prowadziłoby do wypaczenia sensu żądania potwierdzenia przez instytucję finansową zdolności kredytowej jednego podmiotu.

 

Cytowanym powyżej wyrokiem KIO potwierdziła prawidłowość i zgodność z zasadami systemu zamówień publicznych zapisów ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu prowadzonym przez Klienta Kancelarii JMGJ – jednego z wiodących zamawiających w branży energetycznej. Na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sprawę prowadziła r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, natomiast w osiągnięciu sukcesu przed KIO dodatkowo wspierała ją adw. Julia Jarnicka.