„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Spory sądowe i arbitrażowe

Naturalną konsekwencją naszej praktyki w dziedzinie zamówień publicznych jest wspieranie naszych Klientów na etapie sporów sądowych wynikłych z realizacji kontraktów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego czy udzielenia koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Prowadzimy również mediacje i reprezentujemy Klientów przed sądami arbitrażowymi oraz w negocjacjach na etapie przedsądowym. Pomagamy także Podwykonawcom w konfliktach z głównymi Wykonawcami i w dochodzeniu od nich należności. Zajmujemy się również doradztwem i reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi w innych spornych sprawach, z reguły cywilnych (gospodarczych), administracyjnych lub pracowniczych.

Istotną część naszej działalności stanowi wsparcie podmiotów w procesie wykorzystania środków unijnych. Reprezentujemy zarówno instytucje odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych, jak i beneficjentów tych środków, w sporach dotyczących przyznawania współfinansowania, jak również etapu rozliczenia projektów. Doradzamy naszym Klientom na etapie przedsądowym, w tym w postępowaniach administracyjnych, a także reprezentujemy ich przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Na etapie sporów sądowych liczy się przede wszystkim skuteczność – nasz Zespół ją gwarantuje.

Zakres usług

  • Prowadzenie negocjacji w sporach na etapie przedsądowym;
  • Przygotowywanie pozwów i pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego;
  • Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi;
  • Prowadzenie mediacji – również w sprawach wynikłych z realizacji umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;
  • Reprezentacja w sprawach administracyjnych – od postępowania przed organem administracji aż do etapu postępowania przed NSA, w szczególności w zakresie sporów dotyczących prawidłowości wykorzystania środków unijnych.