„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Obszary praktyki

Zamówienia publiczne i PPP

Praktyka JMGJ Kancelaria Prawna koncentruje się wokół prawa zamówień publicznych i dziedzin z nim powiązanych, w szczególności PPP, inwestycji infrastrukturalnych, kontraktów budowlanych i prawa IT. W konsekwencji łączymy doświadczenia różnych branż – budowlanej, IT, ochrony środowiska, zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, medycznej, reklamowej, transportowej. Doskonale znamy również rynek zamówień sektorowych, w szczególności pocztowy i energetyczny.

Obsługujemy i reprezentujemy zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zmierzających do wyboru Partnera publiczno-prywatnego. Zamawiającym pomagamy w sprawnym udzielaniu zamówień publicznych, a Wykonawcom w efektywnym ich pozyskiwaniu. Skutecznie wykorzystujemy przy tym wiedzę merytoryczną i doświadczenie z dbałością o formalnoprawne szczegóły związane z prowadzeniem postępowania lub braniem w nim udziału.

Na co dzień reprezentujemy Zamawiających i Wykonawców w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub Sądami Okręgowymi w postępowaniach toczących się na skutek skargi wniesionej na orzeczenia KIO, osiągając przy tym znaczące sukcesy. Rozumiejąc jak duże znaczenie może mieć zdobycie konkretnego zamówienia dla rozwoju firmy, Wykonawców wspieramy od momentu pojawienia się ogłoszenia o przetargu aż po ostateczne rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej lub Sądu Okręgowego o wyniku postępowania. W każdej sytuacji staramy się rekomendować naszym Klientom skuteczne i optymalne w określonej sytuacji działania.

Zamawiającym zapewniamy kompleksową pomoc w procesie udzielania zamówień publicznych. Prowadzimy projekty od momentu powstania koncepcji do skutecznego ich zakończenia, nie bojąc się przy tym niestandardowych rozwiązań. Świadczymy zarówno usługi bieżącego doradztwa, jak i sami prowadzimy postępowania w charakterze pełnomocnika Zamawiającego.

Prawo zamówień publicznych to dla nas skuteczne narzędzie realizacji celów – zarówno obsługiwanych przez nas Zamawiających, jak i Wykonawców.

Dla Wykonawców

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm przystępujących do przetargów, obejmującą w szczególności:

 • Analizę dokumentacji postępowania pod względem jej zgodności z prawem i interesami Klienta, a także celowości wniesienia odwołania;
 • wsparcie w kompletowaniu dokumentacji do ofert i wniosków;
 • weryfikację ofert i wniosków konkurencyjnych wykonawców,
 • kontrolę składanych wyjaśnień i uzupełnień,
 • uczestniczenie w negocjacjach,
 • sporządzanie odwołań, skarg, przystąpień,
 • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Dla Zamawiających

Wspieramy Zamawiających w całym procesie udzielania zamówienia, świadcząc obsługę prawną m.in. w zakresie:

 • koncepcyjnego opracowania przetargu i wyboru trybu udzielenia zamówienia;
 • prowadzenia dialogu technicznego;
 • opracowania dokumentacji przetargowej (w szczególności treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, udzielanych do siwz odpowiedzi);
 • pomocy prawnej w weryfikacji wniosków i ofert składanych przez wykonawców pod względem ich zgodności z prawem i wymaganiami Zamawiającego,
 • kontroli wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert i wniosków;
 • kontroli kompletności i zgodności z prawem dokumentacji przetargowej;
 • rozpatrywania wniesionych przez wykonawców odwołań oraz skarg pod kątem ich zasadności;
 • reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym;
 • weryfikacji zasadności wyników kontroli prowadzonej przez uprawnione organy, przygotowywaniu stanowiska zamawiającego oraz reprezentacji przed tymi organami.

Prowadzimy również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, dbając przy tym o zapewnienie Zamawiającemu maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i uniknięcie problemów podczas kontroli postępowania.