„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych – n.ius

Ostatnie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych analizuje radca prawny Marzena Jaworska w najnowszym n.iusie w Systemie Informacji Prawnej Legalis.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych stanowi efekt koniecznego znalezienia odpowiedniej proporcji pomiędzy poszanowaniem prawa do prywatności osób fizycznych a naczelną zasadą jawności, wpisaną w cały proces udzielania zamówień, włącznie z zawartą umową, udostępnianą na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Zarówno bowiem zasada jawności oraz prawo dostępu do informacji publicznej, jak i prawo do prywatności mają swoje źródła w przepisach Konstytucji RP, a ich ograniczenie może wynikać jedynie z przepisów ustawy (zob. art. 47, 51 i 61 Konstytucji RP).

Znowelizowane przepisy wprost nakładają na zamawiającego obowiązek przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Artykuł dostępny dla użytkowników Legalis pod poniższym linkiem.Zachęcamy do lektury!

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych