„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Ogłoszenie o zamówieniu i udzieleniu zamówienia według procedury unijnej

Wzory ogłoszeń o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówienia stosowane w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stanowią załączniki do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. Zawartość ogłoszenia nie została uregulowana w Pzp, jest ona determinowana treścią ww. formularzy ogłoszeń.

Formularze wskazują informacje wymagane do zamieszczenia w ogłoszeniach zgodnie z dyrektywami 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE.

W Dodatku do wrześniowego numeru miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, mec. Julia Jarnicka omawia najważniejsze kwestie związane z zawartością ogłoszeń publikowanych w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Artykuł prezentuje praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularzy dwóch ogłoszeń: ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania) z jednoczesnym wskazaniem na różnice pomiędzy tymi ogłoszeniami. Zachęcamy do lektury!