„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Przetarg nieograniczony według nowego Prawa zamówień publicznych

Nowa ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej jako „nowa Pzp” –  wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r., niemniej jednak warto już teraz zwrócić uwagę na nowości i różnice wprowadzone przez ustawodawcę. Procedura przetargu nieograniczonego, jako jednego z dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, nie uległa zasadniczym zmianom z uwagi na fakt, iż podlega ona regulacjom dyrektyw unijnych – a te nie były w ostatnim czasie nowelizowane. Modyfikacji uległy natomiast szczegóły – a wiadomo, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach.

Ogólnie można wskazać, iż zmiany wprowadzone do procedury przetargu nieograniczonego wynikają tak naprawdę z dążenia do poprawy dotychczasowych zapisów ustawowych związanych z wprowadzoną uprzednio elektronizacją zamówień publicznych, jak również innych rozwiązań, które w praktyce okazały się nie do końca trafione.

W artykule pt. „Przetarg nieograniczony według nowego Prawa zamówień publicznych” r.pr. Dorota Grześkowiak – Stojek analizuje nowe przepisy i prezentuje zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego według nowych zasad. Tekst jest dostępny w styczniowym numerze kwartalnika Zamawiający Zamówienia publiczne w praktyce.

1 str ZAMAWIAJĄCY-art mec.Grześkowiak-Stojek