„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Generalne odesłanie do przepisu nie jest wystarczające do wykluczenia wykonawcy z postępowania

Generalne odesłanie do przepisu nie jest wystarczające do wykluczenia wykonawcy z postępowania, jak stwierdziła w dniu 11 lipca 2017 r. (KIO 1290/17) krajowa Izba Odwoławcza.  KIO uwzględniła odwołanie Klienta Kancelarii, w którym wskazywano m.in. na obowiązek zamawiającego podania uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonanej w ramach art. 51 ust. 1a ustawy Pzp czynności poinformowania wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Treść kwestionowanego przez odwołującego zawiadomienia w istocie ograniczona została do wskazania dwóch punktów z art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp tytułem przesłanek wykluczenia oraz lakonicznie nawiązano do treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Izba stwierdziła, że niewykonanie w tej sprawie obowiązku z art. 51 ust. 1a ustawy Pzp ograniczyło wykonawcę w możliwości faktycznego sprecyzowania i podniesienia zarzutów, co do podstaw jego wykluczenia, a to z kolei nie dało mu możliwości realnego zakwestionowania w odwołaniu stanowiska zamawiającego w przedmiocie podstaw wykluczenia wykonawcy i przedstawienia na rozprawie wszelkich dostępnych wykonawcy środków dowodowych.  Jednocześnie Izba podkreśliła, że podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonanej oceny wniosków, co do podstaw wykluczenia i przyznanej liczby punktów, stanowi dopiero prawidłową realizację obowiązku zamawiającego wynikającego z przepisu art. 51 ust. 1a ustawy Pzp.

W postępowaniu odwoławczym Klienta Kancelarii z sukcesem reprezentowała r. pr. Agnieszka Matusiak.