„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Rozporządzenie dot. postępowania odwoławczego

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przepisy wprowadzające  ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 (PZP z 2004 r.), wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). Zatem wszystkie odwołania, które wpłynęły do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej po 31.12.2020 r., pomimo że dotyczą postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., wnoszone są i rozpatrywane w oparciu o dział IX obecnie obowiązującej PZP.

Mec. Agnieszka Matusika omawia przepisy nowego Rozporządzenia w lutowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.