„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Rozwiązania równoważne na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

Problematyka dotycząca oferty równoważnej, produktu równoważnego, czy rozwiązań równoważnych funkcjonuje w systemie zamówień publicznych już od dawna. Oferta równoważna jest tez przedmiotem regulacji nowego Prawa zamówień publicznych.

Oferta równoważna, to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne jest przy tym to, że wymagane właściwości i parametry danego produktu (rozwiązania) muszą być przez wykonawcę wykazane zamawiającemu, a zatem w sposób bezsporny udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania przed zamawiającym za pomocą wszelkich środków dostępnych wykonawcy.

Równoważność zatem należy rozumieć jako złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego opisanymi w dokumentach zamówienia, przy zastosowaniu produktów równoważnych zgodnych z dokumentami zamówienia lecz pochodzących od innych producentów, z innych źródeł, czy wytwarzanych w ramach innych procesów. Produkt równoważny z samej swej nazwy nie stanowi produktu tożsamego, identycznego z opisanym przez zamawiającego, a posiada pewne istotne dla niego cechy.

Przedmiotową kwestię omawia mec. Agnieszka Matusiak w listopadowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne. Doradca. Zachęcamy do lektury!