„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Składanie ofert dodatkowych

Składanie ofert dodatkowych wciąż rodzi wiele pytań w praktyce. W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może się okazać, że więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów. Jeśli przypadek ten dotyczy ofert najwyżej ocenionych, to zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca w ustawie Prawo zamówień publicznych wskazał sposób rozwiązania tego problemu. W zależności od tego, czy w danym postępowaniu zamawiający korzysta ze zróżnicowanych kryteriów oceny ofert, czy jedynie z ceny (kosztu), zastosowanie znajdą inne wytyczne, wskazane w art. 91 ust. 4–5a.

Przedmiotowy problem analizuje r.pr. Agnieszka Matusiak w najnowszym numerze miesięcznika Przetargi Publiczne. Zapraszamy do lektury.

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8557,skladanie-ofert-dodatkowych.html

http://www.przetargipubliczne.pl/gfx/_thumbs/pl/apprepozytoriumartykulowwydania/511/qHN37Jinl1er,pp_okladka_07_2019_304x406.jpg