„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Spóźnione zarzuty dotyczące ponownej oceny oferty

Wyrokiem z 21 września 2018 r. (sygn. akt.1776/18, 1761/18) Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość wyboru oferty  Klienta Kancelarii w postępowaniu na obsługę strefy płatnego parkowanie we Wrocławiu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Sprawa ta była już przedmiotem rozstrzygania przez KIO w kwietniu 2018 r. Zamawiający w wykonaniu wyroku KIO dokonał ponownego badania i oceny ofert i ponownie wybrał ofertę Klienta Kancelarii.

Ponownie te same zarzuty

W sprawie pierwszego z dwóch odwołań potwierdziło się stanowisko Kancelarii dotyczące braku możliwości ponownego podnoszenia tych samych zarzutów, w sytuacji gdy wcześniejsze odwołanie zostało cofnięte. Odwołujący po pierwszym wyborze oferty najkorzystniejszej wycofał odwołanie w zakresie w jakim nie zostało uwzględnione przez Zamawiającego. Po ponownym wyborze podniósł te same zarzuty wobec oferty najkorzystniejszej (również w zakresie w którym Zamawiający odwołania nie uwzględnił). Izba uznała zarzuty w tym zakresie za spóźnione. Podkreśliła iż wycofanie zarzutów nieuwzględnionych przez Zamawiającego w toku pierwszego postępowania odwoławczego było wyłącznym ryzykiem Odwołującego. W sytuacji, gdy Zamawiający uprzednio nie deklarował wykonania jakichkolwiek czynności związanych z nieuwzględnionymi zarzutami, Odwołujący nie miał podstaw do oczekiwania, iż Zamawiający ich dokona. KIO podkreśliła, że kwestia unieważnienia pierwszej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej nie miała znaczenia z punktu widzenia możliwości stawiania wycofanych zarzutów na późniejszym etapie. Nowy wybór oferty najkorzystniejszej nie był w tej części czynnością nową co do swojej istoty. Podjęcie nowej decyzji o wyborze w zakresie w jakim była skutkiem czynności oceny oferty podjętych przed pierwszym wyborem nie przywróciło terminu na wniesienie odwołania w tym zakresie.

Rażąco niska cena

W kwestii drugiego z odwołań KIO zaznaczyła, iż istota rozpoznania odwołania dotyczącego kwestii rażąco niskiej ceny sprowadza się w istocie głównie do stwierdzenia, czy dokonaną przez Zamawiającego ocenę ceny oferty pod kątem rażąco niskiej ceny można uznać za uzasadnioną. Z uwagi na ciężar dowodu leżący po stronie wykonawcy, analizie Zamawiającego podlegają okoliczności przedstawione przez wykonawcę, w tym informacje o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym i inne założenia, które legły u podstaw kalkulacji cenowej. Ocena ta ma charakter subiektywno-obiektywny, gdyż z jednej strony dokonywana powinna być w oparciu o pewne obiektywne przesłanki, ale z drugiej strony konfrontowana jest z własnymi doświadczeniami i wiedzą Zamawiającego. KIO potwierdziła, iż zakwalifikowanie oferty jako zawierającej rażąco niską cenę jest słuszne, w sytuacji, gdy przedstawione przez wykonawcę wyjaśnienia nie są wiarygodne – uzasadnione ekonomicznie lub poparte dowodami wskazującymi przynajmniej duże prawdopodobieństwo prawidłowości przyjętych przez wykonawcę założeń. Wyjaśniania nie mogą bowiem ograniczać się do przedstawienia deklaracji lub nierealistycznych założeń – nieweryfikowalnych i hipotetycznych.

Izba orzekła, że sam fakt iż poprzednio KIO stwierdziło nieprawidłowość odrzucenia oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny nie oznacza, że Zamawiający w wyniku ponownego badania i oceny ofert nie może tej oferty odrzucić z powodu rażąco niskiej ceny. W wyroku podkreślono, że sam fakt posiadania bogatego doświadczenia w realizacji usług tego rodzaju co przedmiot zamówienia, nie uzasadnia jeszcze kalkulacji ceny na określonym poziomie. Ponadto przyjęcie optymistycznych założeń co do realizacji umowy, musi zostać udowodnione, aby mogło stanowić podstawę obliczenia ceny oferty.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadziły radca prawny Dorota Grześkowiak – Stojek i adwokat Julia Jarnicka