„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Sytuacja finansowa i ekonomiczna wykonawcy


Jednym z aspektów zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia jest jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie ma obowiązku określania warunku dotyczącego tych elementów potencjału wykonawcy.

Jednak jeżeli uzna, iż na potrzeby danego zamówienia, dla jego należytego wykonania, niezbędne jest posiadanie przez wykonawcę określonej zdolności finansowej lub ekonomicznej, to zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP może wymagać od wykonawców zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia, wykazania się odpowiednim, minimalnym jej poziomem.
Zasady określania warunku dotyczącego zdolności finansowej oraz ekonomicznej, w sposób bardziej szczegółowy od wymagań ogólnych, wynikających z art. 112 ust. 1, reguluje art. 115 PZP.

Ustawodawca nie określa wprost, co należy rozumieć pod pojęciem zdolności ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, jednakże w ust. 1 tego przepisu wymienia przykładowe elementy, które mogą być badane przez zamawiających w ramach oceny potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia.

W lipcowym numerze miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Dorota Grześkowiak- Stojek omawia kwestie związane z warunkami dotyczącymi sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy w nowej ustawie PZP.

Zachęcamy do lektury!