„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wskazanie Lidera Konsorcjum w gwarancji wadialnej jest prawidłowe i wystarczające dla zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego

Wiele wątpliwości w ostatnim okresie, również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wzbudzała prawidłowość wnoszonej tytułem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  w której jako jedynego wykonawcę wskazywano Lidera jako członka Konsorcjum, bez jednoczesnego określenia, że działa on (składa ofertę) w imieniu Konsorcjum o określonym składzie. W szczególności w ostatnich wyrokach z dnia 2 listopada 2015 r. (KIO 2287/15) oraz z dnia 14 września 2015 r. (KIO 1881/15) Izba stała na stanowisku, iż  taka gwarancja nie zabezpiecza w dostateczny sposób interesu Zamawiającego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, spowodowanych przez innego członka Konsorcjum, skutkujących koniecznością zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Izba pomijała przy tym szczególny charakter odpowiedzialności gwaranta, wynikający z modyfikacji zasad ogólnych tej odpowiedzialności, określony w art. 23 ust. 1–3 w zw. z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, stosowanych na podstawie art. 14 ustawy Pzp.

czytaj więcej...