„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Tajemnica przedsiębiorstwa. Nadużycia wykonawców i (nie)skuteczność ochrony

Tajemnica przedsiębiorstwa to temat od lat aktualny w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jawność postępowania jest naczelną zasadą, na której opiera się całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi o tym art. 18 ust. 1. Zasada jawności nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Ograniczenie przez zamawiającego dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych w ustawie.

Podstawowe ograniczenie dostępu wykonawców do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia zostało przewidziane w art. 18 ust. 3, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tematykę tajemnicy przedsiębiorstwa omawia r.pr. Agnieszka Matusiak w grudniowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.

Tajemnica przedsiębiorstwa. Nadużycia wykonawców i (nie)skuteczność ochrony – Zamówienia Publiczne Doradca (zamowieniapublicznedoradca.pl)