„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Ugoda w zamówieniach publicznych

Ugoda w zamówieniach publicznych – aspekty praktyczne

Ugodowe załatwianie sporów wynikłych na tle realizacji umów o zamówienie publiczne w ostatnich miesiącach było przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków zamówień publicznych. Nasi prawnicy – Mec. Grześkowiak – Stojek i apl. adw. Mateusz Kordowina komentowali ten temat w we wrześniowym numerze przetargów publicznych (link: https://www.jmgj.pl/udzielanie-zamowienia-czesciach-a-zakaz-dzielenia-zamowien-laczenia-zamowien/artykul_pp_9-2017/). Wzrost zainteresowania powyższym tematem jest wynikiem nowelizacji ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311).

Warto podkreślić, że zespół naszej Kancelarii prowadził dwie znaczące sprawy sporne na tle realizacji umów o zamówienie publiczne.  Prawnikom udało się doprowadzić do ugód w grudniu 2016 r. i  w maju 2017 r., czyli jeszcze przed wejściem w życie przepisów ułatwiających zawieranie takich ugód.

Radca prawny Dorota Grześkowiak – Stojek i adwokat Julia Jarnicka reprezentowały zamawiającego z branży energetycznej w sprawach spornych związanych z realizacją kontraktów na instalację odazotowania spalin oraz na modernizację elektrofiltrów. Wartość obu tych kontraktów znacznie przekracza kwotę 100 mln złotych. Wysokość naliczonych kar oscylowała wokół kwoty 10 mln zł. Jedna z ugód została zawarta już w toku postępowania sądowego – z udziałem mediatora. W  przypadku drugiej ze spraw udało się przeprowadzić negocjacje satysfakcjonujące obie strony na wcześniejszym etapie, unikając dzięki temu procesu. Co istotne, spektrum spraw spornych związanych z realizacją obu kontraktów było szerokie, jednak – pomimo, iż wydawało się, że stanowiska stron są całkowicie rozbieżne, udało się wypracować satysfakcjonujący dla Klienta kompromis, obejmujący wszelkie roszczenia stron.

Zalety rozwiązań ugodowych

Rozwiązywanie sporów, nawet związanych z umowami w sprawie zamówień publicznych, przy pomocy negocjacji i ugód, niesie dla obu stron ogromne korzyści. Poza korzyściami finansowymi związanymi z zawarciem ugody, warto zauważyć, iż sposób ten znacząco skraca okres prowadzenia sporu i strony zdecydowanie szybciej uzyskują pewność co do ostatecznego kształtu swoich uprawnień i zobowiązań. W omawianym przypadku wypracowanie kompromisu poprzez mediacje i negocjacje zajęło jedynie 8 miesięcy, licząc od momentu wniesienia pozwu do momentu zwarcia ugody. Gdyby sprawa rozpoznawana była w tradycyjnym procesie, z pewnością potrwałaby kilka lat, między innymi z uwagi na stopień zawiłości merytorycznej oraz wielopłaszczyznowość sporu.

Zachęcamy zarówno podmioty publiczne jak i wykonawców do podejmowania negocjacji i mediacji w sprawie sporów wynikłych na tle realizacji zamówień publicznych. Korzyści z zawarcia ugody dla obu stron sporu są zwykle bardzo duże, a koszt doprowadzenia do ugody jest zdecydowanie mniejszy niż prowadzenie kilkuletniego sporu sądowego.