„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis potrzeb i wymagań, zależnie od stosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia, są najważniejszymi dokumentami, w których określane i opisywane są warunki zamówienia. Od momentu ich udostępnienia wiążą one wszystkich uczestników postępowania, a zatem zarówno zamawiającego, jak i wykonawców. Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia stanowią istotny element prowadzonego postępowania.

Tak, jak na gruncie poprzednio obowiązującego Prawa zamówień publicznych, także obecnie, ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych zapisów Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Opis potrzeb i wymagań oraz usuwanie wątpliwości co do ich treści poprzez udzielanie stosownych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że musi to nastąpić najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert.

Materia ta regulowana jest obecnie w art. 135, będącym regulacją właściwą dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego oraz w art. 284, specyficznego dla trybu podstawowego zamówień krajowych.

Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych są przedmiotem najnowszego artykułu mec. Doroty Grześkowiak – Stojek w marcowym numerze miesięcznika Zamówienia publiczne Doradca. Zapraszamy do lektury (klik).