„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wyjaśnienie a zmiana treści siwz

Udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia, które prowadzą do zastąpienia określonej treści specyfikacji inną, do usunięcia lub dodania jakichś wymagań lub informacji, powinny być traktowane jako zmiana treści siwz. W praktyce jednak rozróżnienie wyjaśnienia specyfikacji od jej zmiany nie jest proste.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargowym. Stanowi ona oświadczenie woli zamawiającego, podlegające wykładni na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Wyznacza warunki podmiotowe determinujące sam udział wykonawców w postępowaniu, wymagania przedmiotowe odpowiadające oczekiwaniom zamawiającego co do oferowanego przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert pozwalające na wybór najkorzystniejszej oferty, a także pozostałe reguły postępowania. Postanowienia siwz, zgodnie z zasadą przejrzystości, muszą być zrozumiałe i jednoznaczne, co z kolei pozwala na realizację kolejnych naczelnych zasad prowadzenia postępowania, tj. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ewentualne niedociągnięcia czy błędy, powstałe na etapie tworzenia specyfikacji, mogą być poprawiane aż do upływu terminu składania ofert przez wyjaśnienia lub zmianę treści siwz.

O problematycznych kwestiach związanych z tym zagadnieniem r.pr. Marzena Jaworska pisze w artykule, który ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne”:

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8395,wyjasnienie-a-zmiana-tresci-siwz.html