„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Wyłączenie się z postępowania

Przepisy Pzp wymagają, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie brały udziału osoby pozostające w określonych relacjach z wykonawcą. Udział w czynnościach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania osób bezstronnych ma gwarantować bowiem, że czynności te wykonywać będą osoby, które nie będą kierować się względami osobistymi, co może mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania. Co istotne, naruszenie tej zasady w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekładałoby się niekorzystnie na przestrzeganie pozostałych zasad zamówień publicznych, w tym wspomnianej już zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem r.pr. Agnieszki Matusiak w listopadowym numerze Przetargów Publicznych. Pani Mecenas analizuje wyłączenie się od czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która wciąż przysparza wielu problemów w praktyce.

wyłączenie się z postępowania

http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8681,wylaczenie-sie-z-postepowania.html