„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Tryby „przesłankowe” w zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa są zamówienia udzielane przez ograniczony krąg podmiotów o ściśle określonym przedmiocie zamówienia. Z uwagi na ich charakter zamówienia te wymagają specyficznych uregulowań, nie tylko w zakresie samej procedury, ale i wyboru możliwych do zastosowania trybów udzielenia zamówienia.

Tryby udzielenia tych zamówień zostały określone w dziale VI rozdziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej „PZP”). Zgodnie z art. 410 ust. 1 PZP zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Dokonanie wyboru jednego z tych trybów, inaczej niż w trybach klasycznych, nie wymaga od zamawiającego sporządzenia uzasadnienia. Od swobodnej decyzji zamawiającego uzależnione jest, czy dane zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem. Natomiast do udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki konieczne jest wykazanie wystąpienia jednej z przesłanek określonych w odpowiednich przepisach.

Szczegółowej analizy trybów w „przesłankowych” w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa dokonała mec. Agnieszka Matusiak w majowym Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Serdecznie zapraszamy do lektury!