„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher

Zasady zamówień publicznych – nowa ustawa Pzp

Zasady zamówień publicznych stanowią podwalinę całego systemu zamówień publicznych oraz dyrektywy interpretacyjne dla pozostałych przepisów. Dlatego warto przyjrzeć się temu w jaki sposób w ma je regulować nowa ustawa Pzp. Czy czekają nas rzeczywiście rewolucyjne zmiany czy też nowe przepisy niewiele różnią się od obecnie obowiązujących?

Przedmiotowy problem –  Zasady zamówień publicznych – nowa ustawa Pzp – omawia Mec Julia Jarnicka w najnowszym numerze dwumiesięcznika Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce. Zachęcamy do lektury.

https://zamawiajacy.pl/wnumerze34/

***

Polski ustawodawca nie ma zbyt dużej dowolności w zakresie kształtowania zasad zamówień publicznych. Obowiązek przestrzegania tych zasad, co ma służyć racjonalnemu wydatkowaniu publicznych pieniędzy, pochodzi bowiem z dyrektyw unijnych. Przepisy dyrektyw zamówieniowych (dyrektywa 2014/25/UE, dyrektywa 2014/24/UE, dyrektywa 2009/81/WE) obligują udzielaniu zamówień z poszanowaniem zasad Traktatów. Udzielanie zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich lub w imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. W odniesieniu do zamówień publicznych o wartości powyżej określonej kwoty dyrektywy obligują do ustanowienia przepisów koordynujących krajowe procedury udzielania zamówień w celu zagwarantowania, że zasady te mają praktyczne zastosowanie, a zamówienia publiczne są otwarte na konkurencję

Zatem podstawowe zasady zostały określone w prawodawstwie Unii Europejskiej i Państwa członkowskie pozostają zobowiązane do ich stosowania. Jednakże w ustawodawstwie krajowym Państwa członkowskie powinny nadać zasadom konkretny kształt i treść, tak aby ich stosowanie miało znaczenie praktyczne.